уторак, 29. мај 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Култура (страт. циљ, приоритети, мере, индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Култура
Стратешки циљ: Изграђен препознатљив идентитет културе Општине уз очувану културну баштину
Приоритет: Изграђени институционални капацитети за развој културне политике Општине
Мера: Формирање Савета за културно стваралаштво
 • Пројекат идентификовања посленика културе у Општини (израда директоријама радника у култури - физичких и правних лица)
 • Пројекат формирања/ревитализације Савета за културно стваралаштво
Мера: Израда стратешког и акционог плана развоја културне делатности у Општини
 • Програм израде стратешких и акционих планова институција културе (Народни музеј, Градско позориште, Општинска библиотека, итд.)
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја културе у Општини
Мера: Истраживање и развој унапређења културне делатности у Општини
 • Програм подршке истраживању и развоју културне политике Општине
Приоритет: Обезбеђени услови за очување културне баштине
Мера: Подршка институцијама кулутуре у очувању културне баштине
 • Програм изградње капацитета институција културе за очување културне баштине (опрема обука, итд.)
 • Програм израде регистра културних добара Општине
 • Програм дигитализације културне баштине Општине
 • Програм подизања свести јавности о значају очувања културних добара
 • Пројекат обнове цркве "Светог преображења"
 • Програм одржавања и реконструкције културно-историјских објеката под заштитом државе
Приоритет: Створени услови за промоцију културних добара Општине
Мера: Организовање културних манифестација у Општини
 • Програм културних манифестација у Општини које је афирмишу
Мера: Презентација културе Општине на манифестацијама у земљи и инострантсву
 • Програм учествовања појединаца и институција културе на манифестацијама културе у земљи и иностранству
Мера: Публиковање информација о културним добрима општине
 • Пројекат израде публикација о културним добрима Општине (брошуре, мапе, књиге, итд.)
 • Пројекат израде специјализованог веб портала о културним добрима Општине и догађајима у култури
Мера: Размена добре праксе са другим институцијама културе у земљи и иностранству
 • Програм размене добре праксе са институцијама културе у земљи и иностранству
Приоритет: Обезбеђени услови за развој културних добара у Општини
Мера: Неговање и подстицање свих видова аматерског стваралаштва
 • Програм неговања и постицање свих видова аматерског стваралаштва (обезбеђивање простора, опреме за рад КУД, финансирање путовања на такмичења и смотре)
Мера: Подршка индивидуалном уметничком стваралаштву
 • Програм подршке индивидуалном стваралаштву посленика културе
 • Програм подршке културном стваралаштву младих
Мера: Подршка колективном уметничком стваралаштву
 • Програм подршке правним лицима у културној делатности
Мера: Формирање кластера институције и организација културе
 • Програм формирања кластера културне делатности у Општини
Мера: Изградња/реконструкција објеката културе
 • Пројекат реконструкције Народне библиотеке
 • Програм реконструкције и опремања Домова културе по селима у општини

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine