петак, 25. мај 2007.

Будимо конкретни: Просторно и урбанистичко планирање у Општини (страт. циљ и приоритети, мере и индикативна листа пројеката и програма)

Област: Просторно и урбанистичко планирање
Стратешки циљ: Развијен систем за просторно и урбанистичко планирање са ажурним подацима о променама у простору
Приоритет: Развиjен систем за просторно планирање
Мера: Развој информационог система за просторно планирање општине
 • Програм изградње капацитета Општине за примену ГИС
 • Пројекат обезбеђења геореференцираног сателитског снимка Општине
 • Пројекат интегрисања/ажурирања текстуалних и графичких података у ГИС базу података
Мера: Израда/ревизија општинског просторног плана
 • Пројекат израде стратегије просторног развоја Општине
 • Пројекат израде Просторног плана Општине (ППО)
 • Пројекат процене утицаја просторног плана Општине (ППО) на животну средину
 • Пројекат преиспитивања Генералног плана Смедеревска Паланка 2010. (објављен у МСЛ 2/99)
 • Пројекат преиспитивања Регулационог плана "Радна зона" у Смедеревској Паланци (објављен у МСЛ 7/98)
 • Пројекат преиспитивање ПДР дела бањског подручја "Паланачки Кисељак" у Смедеревској Паланци (објављен у МСЛ 6/2004)
 • Пројекат преиспитивање ПДР "Центар 1" у Смедеревској Паланци (објављен у МСЛ 6/2004)
 • Пројекат доношења Просторног плана Општине
 • Пројекат израде урбанистичког плана приступне улице за градско гробље "Каменац"
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) за блок омеђен улицама Народног фронта, Радослава Гачића, Васе Пелагића и Мајора Гавриловића у Смед. Паланци
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) дела потеса Мали Кључ у Смед. Паланци
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) за део бањског подручја "Шума Микуља
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) за део бањског подруча "Језеро Кудреч"
 • Пројекат израде урбанистичког плана (ПДР) "Центар 2" у Смед. Паланци Пројекат израде детаљне регулације индустријске зоне "Губераш"
 • Пројекат израде урбанистичког плана бањског комплекса "Паланачки кисељак"
 • Пројекат израде урбанистичког плана туристичког локалитета шума Микуља
 • Пројекат израде урбанистичког плана туристичког локалитета Кудречко језеро
 • Програм израде/ревизије урбанистичких планова препознатих зона унапређеног пословања у Општини
Мера: Подизање свести јавности о значају система просторног планирања и њиховог доприноса изради просторних планова
 • Пројекат подизања свести јавности о значају система просторног планирања и њиховог доприноса изради просторних планова
Приоритет: Изграђена нормативна регулативе за просторно и урбанистичко планирање
Мера: Иницирање израде и усклађивања регулативе у области инфраструктуре и просторног планирања
 • Пројекат анализе нормативне регулативе у области инфраструктуре и просторног планирања и израда предлога за њено унапређење
Мера: Подизање свести јавности о значају новоуспостављене регулативе којом се унапређује просторно и урбанистичко планирање
 • Пројекат подизања свести јавности о значају новоуспостављене регулативе којом се унапређује просторно и урбанистичко планирање
Ово је наставак прилога из поруке.
мр Милан Милошевић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine