субота, 26. мај 2007.

Будимо конкретни: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (страт. циљ, приоритети, мере,индикат. листа прој. и програма)

Област: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)
Стратешки циљ: Конкурентна и извозно орјентисана привреда заснована на иновацијама
Приоритет: Ствoрени услови за одрживи развој привреде Општине
Мера: Изградње капацитета Општине за унапређење подршке развоју МСП и предузетницима
 • Пројекат формирања Савета за привредни развој Општине
 • Пројекат израде стратегије развоја МСП и предузетништва Општине
 • Пројекат анализе и ревизије нормативне регулативе у надлежности Општине од значаја за развој МСПП
 • Пројекат израде директоријама правних лица и предузетника на територији Општине
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Агенција за локални економски развој
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Фонда за подстицање развоја МСПП
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Гарантног фонда Општине за МСПП
 • Програм повезивања са развојним институцијама на регионалном, националном и међународном нивоу
Мера: Едукација предузетника и запослених
 • Пројекат израде стратегије образовања предузетника, запошљених и незапошљених у Општини
Мера: Развој привредне инфраструктуре
 • Пројекат формирања Пословног инкубатора Општине
 • Пројекат израде Мастер плана индустријске зоне
 • Програм идентификовања и уређења пословно унапређених зона у Општини
 • Пројекат израде нове градске пијаце
 • Пројекат израде Општинског сајмишта (уређење простора где се одржава Крстовдански вашар)
 • Пројекат уређења простора где се одржавају месечни сајмови половне опреме
Мера: Унапређење сектора пословних и финансијских услуга
 • Пројекат израде директоријума понуђача пословних и финансијских услуга у Општини
 • Пројекат промоције понуђача пословних услуга у Општини
Мера: Подстицање инвестиција
 • Пројекат израде стратегије за привлачења инвестиција у општину
 • Пројекат идентификовања погодних локација за инвестиције (greenfield) (мапа локација погодних за инвестирање (комунална опремљеност, имовинско-правни односи, итд.)
 • Пројекат израде Водича за инвеститоре у Општини
 • Програм идентификовања и промоције локација за инвестирање у Општини
 • Пројекат израде веб презентације "Инвестирајте у Паланку"
 • Пројекат успостављања сарадње са регионалним и националним институцијама и организацијама за подршку улагања у привреду Општине

Приоритет: Унапређена привредне базе Општине
Мера: Развој иновација и увођење нових технологија
 • Пројекат израде стратешког плана подстицања иновација и увођења нових технологија
 • Програм подизања свести јавности о значају иновација и увођења нових технологија у привреду општине
Мера: Финализација процеса реструктурирања привреде општине (завршетак приватизације)
 • Пројекат анализе резултата приватизације са ефектима на локалну економију
Мера: Подстицање развоја прерађивачких капацитета
 • Пројекат израде стратегије развоја прерађивачких капацитета у Општини
 • Програм промоције прерађивачких потенцијала привреде Општине
Мера: Подстицање извозно орјентисане производње
 • Пројекат израде стратегије подстицања извозно орјентисане производње
 • Програм промоције извозно орјентисаних фирми

Приоритет: Функционално и ефикасно повезани привредни и друштвени субјекати
Мера: Израда страгије за развој малих и средњих предузећам и предузетништва (МСПП)
 • Пројекат израде страгије за развој МСПП
Мера: Формирање кластера на нивоу општине и региона
 • Пројекат формирање кластера трговине на мало у Општини
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача поврћа
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача воћа
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача меда
 • Пројекат формирања кластера грађевинске оперативе Општине
Мера: Формирање и развој удружења предузетника и МСП по областима рада
 • Пројекат формирања/ревитализације удружења предузетника Општине
 • Пројекат формирања удружења власника МСП
 • Пројекат формирање удружења трговаца на мало
 • Пројекат формирања удружења рачуновођа и књиговођа
 • Пројекат формирања удружења произвођача поврћа
 • Пројекат формирања удружења произвођача воћа
 • Пројекат формирања удружења сточара
 • Пројекат формирања удружења пружалаца саветодавних и других пословних услуга МСП и предузетницима

Приоритет: Развијени брендови и сачувана одрживост конкурентске предности
Мера: Идентификовање и развој локалних брендова
 • Програм идентификовања и развоја локалних брендова
Мера: Промоција привреде општине
 • Пројекат израде стратегије промоције привреде Општине
 • Програм промоције привреде Општине на сајмовима у земљи и иностранству
 • Пројекат израде промотивног материјала за промоцију привреде Општине (брошуре, леци, водичи, компакт дискови, веб презентација привредних потенцијала, итд.)
 • Пројекат промоције МСПП на привредним манифестацијама у граду (Крстовдански вашар, сајам половне опреме сваког 15 у месецу, итд.)
Мера: Стандардизација производних поступака (усаглашавање са стандардима ЕУ)
 • Програм увођења стандарда ISO9000 Програм увођења стандарда HACCP
 • Програм увођења ЕУ стандарда за унапређење безбедности на радном месту
Мера: Специјализација производње
 • Пројекат идентификовања праваца специјализације производње у циљу повећања њене рентабилности и продуктивности
Ово је наставак прилога из поруке.
мр Милан Милошевић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine