уторак, 29. мај 2007.

Будимо конкретни: Смањење сиромаштва (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Смањење сиромаштва
Стратешки циљ: Елиминисano екстремно сиромаштвo и незапошљеност уз социјално интегрисане угрожене социјалне групе
Приоритет: Изграђени капацитети за смањење сиромаштва у Општини
Мера: Формирање савета Општине за смањење сиромаштва
  • Пројекат формирања Савета за смањење сиромаштва у Општини
Мера: Израда стратешког и акционог плана за смањење сиромаштва у Општини
  • Пројекат израде стратегије смањења сиромаштва у Општини
Приоритет: Изграђен систем за смањивање постојеће високе незапослености
Мера: Финансијска и нефинансијска помоћ директним инвестицијама које повећавају запошљеност, стимулишу предузетништво и доводе до унапређења климе за отпочињање послова
  • Програм финансијске и нефинансијске подршке директним инвестицијама које повећавају запошљеност, стимулишу предузетништво и доводе до унапређења климе за отпочињање послова
  • Програм подизања свести јавности о значају предузетништва за смањење сиромаштва
Мера: Мере активне политике Општине у циљу стимулисања запошљавања незапослених лица
  • Програм подршке мерама активне политике Националне службе за запошљавање у циљу стимулисања запошљавања незапослених лица са евиденције Службе
  • Програм подршке у активном тражењу посла преко Клуба за тражење посла
  • Програм подршке запошљавању приправника, волонтера (за стицање искуства у раду), младих до 30 година и старијих од 45 и 50 година (потпуно или делимично ослобађање послодаваца од плаћања такси и доприноса за одређени период), инвалида и стимулисање самозапошљавања
  • Програм подршке стручном оспособљавању и преквалификацији незапослених и технолошког вишка радника, програми стицања основних, посебних и стручних знања и вештина за обављање одређеног рада и за познатог послодавца
  • Програм смањење неформалног рада (рада "на црно") мерама финансијских подстицаја и пружањем саветодавних услуга за предузетнике

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine