недеља, 27. мај 2007.

Будимо конкретни: Рурални развој и развој пољопривреде (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Рурални развој и развој пољопривреде
Стратешки циљ: Развијена сеоска средина привлачна за живот уз побољшање квалитета пољопривредне производње по стандардима ЕУ уз тренд раста прераде
Приоритет: Изграђени механизми институционалног развоја села и пољопривреде
Мера: Формирање савета за развој села
 • Програм формирања Савета за развој села у сваком селу Општине
 • Пројекат формирања Савета за развој села на нивоу Општине
Мера: Унапређење координације активности за рурални развој и развој пољопривреде
 • Програм израде стартешких планова развоја села (за свако село)
 • Пројекат израде стратешког плана руралног развоја и развоја пољопривреде на нивоу Општине
Приоритет: Успостављен систем подизања квалитета и квантитета у примарној пољопривредној производњи и преради производа
Мера: Увођење стандарда квалитета ЕУ у области примарне пољопривредне производње и у преради
 • Програм увођења стандарда квалитета у примарној пољопривредној производњи
 • Програм увођења стандарда квалитета у МСПП која се баве прерадом пољопривредних производа
 • Програм подизања свести јавности о значају стандарда квалитета у пољопривреди
Мера: Развој брендова пољопривредних производа
 • Пројекат идентификовања и развоја брендираних пољопривредних производа
Мера: Унапређење маркетинга пољопривредних производа
 • Програм промоције пољопривредних производа Општине на сајмовима и другим манифестацијама у земљи и иностранству
 • Пројекат израде базе података о тржишним информацијама за пољоприврдне производе
Приоритет: Успостављени механизми развоја сеоског туризма
Мера: Формирање кластера понуђача туристичког производа на селу
 • Пројекат идентификовања и формирања кластера понуђача туристичког производа на селу
Мера: Едукација пољопривредника о значају и условима бављења сеоским туризмом
 • Пројекат едукације пољопривредника за бављење сеоским туризмом
 • Пројекат израде базе података о понуђачима туристичког производа на селу
 • Приоритет: Успостављени системи за развој инфраструктуре на селу
Мера: Развој путне инфраструктуре на селу
 • Програм развоја путне инфраструктуре на селу
Мера: Развој комуналне инфарструктуре на селу (водовод, канализација, струја, итд.)
 • Програм развоја комуналне инфраструктуре на селу
 • Приоритет: Изграђен систем за повећање запослености
Мера: Развој менаџмента пољопривредних газдинстава
 • Пројекат анализе стања у менаџменту пољопривредних домаћинстава на територији Општине
 • Пројекат обуке за примену савремених метода управљања пољопривредним газдинствима
Мера: Едукација пољопривредника
 • Програм едукације пољопривредника Општине
Мера: Развој нових сервиса за пољопривреднике
 • Пројекат израде студије изводљивости увођења нових сервиса/услуга за пољопривреднике
Приоритет: Успостављен систем за јачање сеоског газдинства
Мера: Изградња система подршке развоју пољопривреде и села путем организационих, финансијских и стручних подстицаја
 • Програм изградње система подршке развоју пољопривреде и села путем организационих, финансијских и стручних подстицаја
Мера: Унапређивање примарне пољопривредне производње
 • Програм рада и одржавања прогнозно извештајне - службе и одржавања система
 • Програм рада рада противградне заштите
 • Програм рада на сузбијању заразних болести
 • Програм унапређења вештачког осемењавања приплодних крава и јуница
 • Програм унапређења пчеларске производње
 • Програм унапређења примарне биљне производње
 • Програм унапређења ратарско-повртарске производње
 • Програм унапређења воћарско-виноградарске производње
 • Програм унапређења сточарске производње
 • Програм унапређења прераде и пласмана пољопривредних производа
 • Програм производње лековитог биља
 • Програм унапређења производње органске хране
 • Програм унапређења осигурања и реосигурања пољопривредне производње
Мера: Унапређење стручног знања и организованости пољопривредника и пољоприврених стручњака
 • Програм учешће на изложбама, сајмовима, предавањима и сл.
 • Програм изградње тржишног информационог система ( ТИС) Општине
Мера: Субвенционирање обнове пољопривредне механизације
 • Програм субвенционирања обнове пољопривредне механизације

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine